Πολιτική Απορρήτου

Οι όροι της παρούσας πολιτικής προστασίας ιδιωτικότητας διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου www.mastoras24.gr, που ανήκει στην επιχείρηση με επωνυμία «DLFS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

 

Η Επιχείρησή μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθούμε με αυστηρότητα την ακόλουθη πολιτική προστασίας, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας κάθε χρήστης έχει την υποχρέωση να λαμβάνει γνώση και αποδέχεται την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που ακολουθεί. Στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης του Ιστοτόπου δεν επιθυμεί τη δέσμευση από την ακόλουθη πολιτική, δεν δύναται να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας.

 

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους πολιτικής προστασίας ιδιωτικότητας, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.mastoras24.gr.

 

 1. Στοιχεία Επιχείρησης

 

Ο Ιστότοπος www.mastoras24.gr ανήκει στηνεπιχείρηση με επωνυμία «DLFS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» («Επιχείρηση») η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής,Δεκελείας 24, T.K. 141 22.

 

 1. Αντικείμενο

 

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Επιχείρησή μας, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών τουwww.mastoras24.gr. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

 

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.mastoras24.gr.

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.

 

 1. Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

 

α) «Επιχείρηση » – η επιχείρηση με την επωνυμία DLFS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, Δεκελείας 24, Τ.Κ. 141 22.

 

β) «Επεξεργασία» – κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από την Επιχείρηση με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

 

γ) «Ηλεκτρονικό Μπισκότο» – σύντομο κείμενο κώδικα λογισμικού, που αποστέλλεται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή της Επιχείρησης στον Η/Υ του χρήστη σε κάθε είσοδο του τελευταίου στον Ιστότοπο, με σκοπό την επιλεγμένη καταγραφή του ιστορικού περιήγησης του χρήστη εντός του www.mastoras24.gr.

 

δ) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.mastoras24.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

 

ε) «Προσωπικό δεδομένο» – οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται σε διαδικτυακό/ούς χρήστη/ες του Ιστοτόπου www.mastoras24.gr.

 

ζ) «Χρήστης» – ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.mastoras24.gr, στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως.

 

 1. Είδη Δεδομένων

 

Κατά την (α) είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πληροφορίες σχετικά με παροχή τεχνικών υπηρεσιών, οι χρήστες του www.mastoras24.gr παραχωρούν στην Επιχείρησή μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων :

 

α. Κατά την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου

 • Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address)
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου.

 

β. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πληροφορίες σχετικά με παροχή τεχνικών υπηρεσιών

 • Ονοματεπώνυμο
 • Κατοικία
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Πληροφορίες σχετικά με παροχή τεχνικών υπηρεσιών

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, θα προβαίνουμε σε συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

 

Η Επιχείρησή μας συλλέγει και αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών της, που σχετίζονται με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή τεχνικών υπηρεσιών. Περαιτέρω, η Επιχείρησή μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χρηστών. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης προβαίνει σε ανάρτηση ευαίσθητων δεδομένων στον Ιστότοπό μας, τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας.

 

 1. Σκοποί Επεξεργασίας

 

Η Επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς :

 

 • Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου.
 • Φιλική και εύκολη προς τον Χρήστη λειτουργία του Ιστοτόπου.
 • Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας κατά την παροχή των υπηρεσιών μας.
 • Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Επιχείρησής μας απέναντί στους χρήστες μας.
 • Βελτίωση και ανανέωση των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των χρηστών μας.
 • Καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.

 

Επιπλέον, μετά την είσοδο στον Ιστότοπο www.mastoras24.gr ή/και με την οικειοθελή παραχώρηση προσωπικών του δεδομένων με οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, οι χρήστες του Ιστοτόπου παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών, διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με υπηρεσίες της επιχείρησής μας ή τρίτων μερών. Αντιστοίχως, μας παρέχουν την συγκατάθεσή τους σύμφωνα με τον νόμο για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.

 

Η Επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

 

 1. Συγκατάθεση

 

Η Επιχείρησή μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου στις περιπτώσεις που ο κάθε χρήστης έχει συγκατατεθεί.

 

Συγκεκριμένα, με την είσοδό του χρήστη στον Ιστότοπο ή/και με την οικειοθελή παραχώρηση προσωπικών του δεδομένων με οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, ο εν λόγω χρήστης μας παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

 

Η δήλωση συγκατάθεσής του εκάστοτε χρήστη για τη συλλογή και επεξεργασία επιμέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

 

 1. Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

 

Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα. Για περισσότερες πληροφορίες κάθε χρήστης δύναται να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας, όπου περιγράφεται η από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων.

 

 1. Εμπορικές Επικοινωνίες

 

Κατά την είσοδό στον Ιστότοπο κάθε χρήστης μας παρέχει και τη συγκατάθεσή του για την επικοινωνία εμπορικών μηνυμάτων υπό την μορφή ψηφιακών πλαισίων με σκοπό τη διαφήμιση προϊόντων / υπηρεσιών μας δικών μας ή τρίτων μερών.

 

Kατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, κάθε χρήστης μας παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη λήψη από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό τη διαφήμιση και την απευθείας προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών μας δικών μας ή τρίτων μερών.

 

Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Επιχείρησή μας θα κοινοποιεί στους χρήστες ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα τους παρέχει τη δυνατότητα να αντιτάσσονται και να ζητούν, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας.

 

 1. Απόρρητο & Ασφάλεια Πληροφοριών

 

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρησή μας διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Επιχείρησης, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

 1. Διαβίβαση σε Τρίτους

 

Η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει επ’ ουδενί σε παραχώρησή των προσωπικών δεδομένων χρηστών ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

 

Η Επιχείρηση ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί :

 

 • δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την φιλοξενία του Ιστοτόπου www.mastoras24.gr στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας, με τον οποίο διατηρεί συμβατική σχέση.
 • δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την υποστήριξη του Ιστοτόπου www.mastoras24.gr στην επιχείρηση, με την οποία διατηρεί συμβατική σχέση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης αυτού,

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

 

Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η Επιχείρησή μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσης του χρήστη που τον αφορούν.

 

 1. Γνωστοποίηση Αρχείου

 

Για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών – χρηστών της η Επιχείρησή μας δύναται, εφόσον επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, να προβεί σε έγγραφη γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων, το οποίο και θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, που τηρεί η εν λόγω Αρχή. Κάθε δε τυχόν μεταβολή της επεξεργασίας θα γνωστοποιείται από την Επιχείρησή μας εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή, όπου απαιτείται από τον νόμο.

 

 1. Δικαιώματα Χρηστών

 

H Επιχείρησή μας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου, ώστε να έχουν πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, δηλαδή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως περιγράφονται παρακάτω.

 

α. Έτσι, ήδη κατά το στάδιο της συλλογής κάθε χρήστης ενημερώνεται με τρόπο πρόσφορο και σαφή από την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που βρίσκεται σε θέση άμεσα ορατή και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία :

 

 • την ταυτότητα της Επιχείρησης,
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τους αποδέκτες των δεδομένων,
 • τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,
 • τα δικαιώματά του.

 

β. Περαιτέρω, κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να αιτείται και να λαμβάνει από την Επιχείρησή μας εντός ευλόγου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες :

 

 • Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
 • Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.
 • Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

 

γ. Ακόμη,  κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να απευθύνεται εγγράφως με αντιρρήσεις προς την Επιχείρησή μας με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών του δεδομένων, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που χρήστης τυχόν αιτείται διαγραφή προσωπικών του δεδομένων, τα δεδομένα ωστόσο των οποίων ζητείται η διαγραφή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με αυτόν, η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να ενημερώνει τον εν λόγω χρήστη αναλόγως.

 

Τα ανωτέρω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης ασκούνται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην Επιχείρηση.

 

 1. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησής μας και χρηστών – χρηστών μας σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

 

Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 

 1. Επικοινωνία

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας κάθε χρήστης του Ιστοτόπου δύναται να απευθύνεται προς την Επιχείρησή μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :

 

DLFS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Οδός: Δεκελείας 24

ΤΚ: 14122, Νέο Ηράκλειο

Ελλάδα

Τηλ.: 2102850630

Fax: 2102850655

e-mail: info@mastoras24.gr

 

  Όροι χρήσης    |    Πολιτική Απορρήτου

©[2016] Mastoras24.gr - Designed by Hyperionas

Watch Dragon ball super

Forgot your details?