Όροι χρήσεις

Οι παρόντες όροι διέπουν την χρήση του ιστοτόπου  www.mastoras24.gr, που ανήκει στην επιχείρηση με επωνυμία «DLFS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

 

Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας κάθε χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης, που ακολουθούν, και δεσμεύεται ότι θα κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως οι όροι αυτοί ορίζουν. Στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης του Ιστοτόπου δεν επιθυμεί τη δέσμευση από τους παρακάτω όρους χρήσης, δεν δύναται να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και χρήσης αυτού.

 

 1. Στοιχεία Επιχείρησης

 

Ο Ιστότοπος www.mastoras24.gr ανήκει στην επιχείρηση με επωνυμία «DLFS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» («Επιχείρηση») η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής,Δεκελείας 24, T.K. 141 22.

 1. Αντικείμενο

 

Με τους παρόντες όρους χρήσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η Επιχείρησή μας παρέχει πληροφόρηση σε τελικούς καταναλωτές αναφορικά με παροχή τεχνικών υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον ιστότοπο μας www.mastoras24.gr.

 

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του www.mastoras24.gr.

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω των παρόντων όρων χρήσης.

 

 1. Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

 

α) «Εμπορικές επικοινωνίες» – όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της Επιχείρησής μας ή τρίτων μερών στους πελάτες μας.

 

β) «Επιχείρηση» – η Επιχείρηση με την επωνυμία DLFS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, Δεκελείας 24, Τ.Κ. 141 22.

 

γ) «Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου www.mastoras24.gr, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

 

δ) «Χρήστης» –  ο διαδικτυακός χρήστης του Ιστοτόπου www.mastoras24.gr.

 

 1. Περιεχόμενο

 

Μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας www.mastoras24.gr η Επιχείρησή μας παρέχει στους χρήστες του Ιστοτόπου περιεχόμενο & πληροφόρηση αναφορικά με παροχή τεχνικών υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στον Ιστότοπο μας. Στα πλαίσια αυτά κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να πληροφορείται και, κατόπιν εφόσον το επιθυμεί, να εκδηλώνει ενδιαφέρον μέσω επικοινωνίας προς την Επιχείρησή μας.

 

Η παρουσίαση των υπηρεσιών επί του Ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες μας για την υποβολή ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτό τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησής μας & αφενός η Επιχείρησή μας δε φέρει καμία συμβατική ή άλλη ευθύνη ή υποχρέωση και αφετέρου ο Χρήστης δεν διατηρεί κανενός είδους δικαίωμα.

 

 1. Ευθύνη Χρηστών

 

Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης κάθε «Χρήστης» του Ιστοτόπου δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο επισκέπτης δεν δύναται να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, ενώ, αντιστοίχως, η Επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή. Ο γονέας ή ο έχων τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του Ιστοτόπου μας, φέρει πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή.

 

Ο Ιστότοπος www.mastoras24.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την ορθότητα, την λειτουργικότητα ή την καταλληλότητά του περιεχομένου που παρέχεται στους χρήστες του Ιστότοπου. Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την διατήρηση της ορθότητας και της εγκυρότητας του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας.

 

Ο Χρήστης έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών και των υποδείξεων που επικοινωνούνται προς την Επιχείρηση μας. Η χρήση του Ιστότοπου και η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πελάτες μας γίνεται ελευθέρως, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

 

 1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

 

Τόσο η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου www.mastoras24.gr και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα κείμενα, τα γραφικά, τον ήχο, την εικόνα, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησής μας και προστατεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό, Κοινοτικό και διεθνές δίκαιο διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

 

Ουδέν περιεχόμενο του Ιστοτόπου αυτού δεν επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Για τυχόν χορήγηση τέτοιας άδειας κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία παρέχονται στους παρόντες όρους χρήσης. Επιπρόσθετα, τα όποια γραφικά, λογότυπα, εικόνες, η διεπαφή (interface) και η όλη παρουσίαση (look & feel) του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με προϊόντα / υπηρεσίες, που δεν παρέχονται από την Επιχείρηση μας, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ’ ελάχιστο σύγχυση του καταναλωτικού κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της.

 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής του περιεχομένου του www.mastoras24.gr, εφόσον είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή ή β) τη νόμιμη χρήση, ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, και δεν έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία.

 

Σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν οποιοσδήποτε Χρήστης του Ιστοτόπου ή τρίτος πιστεύει ότι δικαιώματά σας έχουν τύχει μεταχείρισης, που δύναται να συνιστά προσβολή, παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας.

 

 1. Άδεια Χρήσης

 

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλέψεων στους παρόντες όρους χρήσης η Επιχείρησή μας παρέχει στους χρήστες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με την οποία μπορούν να κάνουν χρήση των περιεχομένων αυτού αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη – εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση του Ιστοτόπου από τους χρήστες θα πρέπει να κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νόμος, η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, δίχως να παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής μας ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματά μας που απορρέουν από το δίκαιο προστασίας βάσεων δεδομένων, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας δεν παρέχεται ρητώς στους χρήστες του Ιστοτόπου με τους παρόντες όρους διατηρείται στην πλήρη κυριότητά της Επιχείρησής μας ή τυχόν τρίτων κατόχων αυτού.

 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του Ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots” ή “spiders” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων ή άλλες χωρίς την ρητή και γραπτή άδειά μας. Δεν επιτρέπεται η από μέρους των χρηστών του Ιστοτόπου δημιουργία ή/και δημοσίευση βάσης δεδομένων, που συμπεριλαμβάνει ουσιώδη ή και επουσιώδη τμήματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου μας χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας. Απαγορεύεται επιπλέον η χρήση meta tags ή άλλων παρόμοιων τεχνικών «κρυμμένου κειμένου», που να αποτελούνται από ή να εμπεριέχουν την εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης.

 

Με την παρούσα άδεια χρήσης δεν παραχωρείται κανένα δικαίωμα σε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε συλλογή και χρήση αγγελιών ή/και οποιωνδήποτε άλλων καταχωρήσεων, σε οποιαδήποτε παράγωγη χρήση του Ιστοτόπου μας ή των περιεχομένων του, σε καταφόρτωση ή αντιγραφή των πληροφοριών του Ιστοτόπου μας για εμπορική ή μη χρήση, καθώς και σε οποιαδήποτε χρήση με πρακτικές data mining, robots, ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής δεδομένων και εργαλείων εξαγωγής. Αν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους όρους, η παρούσα άδεια χρήσης θα τερματίζεται αυτομάτως και χωρίς πρότερη ειδοποίηση από εμάς.

 

 1. Υπερσύνδεσμοι

 

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα της Επιχείρησής μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logo) της Επιχείρησής μας, όπως αυτά είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο www.mastoras24.gr, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειάς μας.

 

Ο Ιστότοπος www.mastoras24.gr ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείριση της Επιχείρησης και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτό τον λόγο η Επιχείρησή μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του www.mastoras24.gr σχετικά με αυτές. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας στέλνοντας ηλεκτρονική επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία παρέχονται στους παρόντες όρους χρήσης.

 

 1. Διαφημίσεις

 

Ο Ιστότοπος www.mastoras24.gr ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις της Επιχείρησής μας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή οποιουδήποτε άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα.

 

Η Επιχείρηση δεν ελέγχει το περιεχόμενων των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι των χρηστών της για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

 

 1. Εμπορικές Επικοινωνίες

 

Με την είσοδό του στον Ιστότοπό μας ο εκάστοτε Χρήστης αποδέχεται τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών, διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησής μας ή τρίτων μερών. Αντιστοίχως, μας παρέχει την συγκατάθεσή του σύμφωνα με τον νόμο για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.

 

Όταν κάποιος Χρήστης επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή μας αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή, επικοινωνεί μαζί μας ηλεκτρονικά και αντιστοίχως συναινεί να λαμβάνει τις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες. Στα πλαίσια αυτά η Επιχείρηση προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες προς κάθε Χρήστη του Ιστοτόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα με σκοπό την ανταπόκριση και τυχόν ικανοποίηση των εκάστοτε αιτημάτων του.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

 

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Επιχείρησή μας αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δεν ευθυνόμαστε από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση του Ιστοτόπου και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

 

 1. Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησης και χρηστών αναφορικά με την χρήση του Ιστοτόπου ή σε οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

 

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 

 1. Επικοινωνία

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα κάθε Χρήστης του Ιστοτόπου www.mastoras24.grδύναται να απευθύνεται προς την Επιχείρηση στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :

 

DLFS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Οδός: Δεκελείας 24

ΤΚ: 14122, Νέο Ηράκλειο Αττικής

Ελλάδα

Τηλ.: 2102850630

Fax: 2102850655

email: info@mastoras24.gr

 

  Όροι χρήσης    |    Πολιτική Απορρήτου

©[2016] Mastoras24.gr - Designed by Hyperionas

Watch Dragon ball super

Forgot your details?